هیستوگرام در عکاسی

هیستوگرام در عکاسی

هیستوگرام Histogram نوعی نمایش یا نمودار گرافیکی از دامنه تنالیته (Tonal Range) تصاویر می‌باشد. این نمودار گرافیکی در نتیجه ظهور عکاسی دیجیتال بوجود آمد و در فرایند عکاسی خصوصاً جهت…